• شامل نصب ایستگاه های ثابت و متحرک خودرویی – تکرارکننده
  • تعمیر و سرویس کلیه تجهیزات رادیویی
  • به روز رسانی شبکه های رادیویی

این شرکت با بهره گیری از دانش و تجربه کارشناسان خبره خوددر زمینه های زیر فعالیت مینماید:

  • نصب و راه اندازی شبکه های رادیویی شامل ایستگاه های تکرار کننده- ایستگاه های ثابت – ایستگاه های متحرک خودروی بر اساس شرایط مندرج در پروانه بهره برداری صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • رفع خرابی از شبکه های رادیویی- بیسیم های ثابت، متحرک و دستی و نرم افزار های مورد بهره برداری با ارائه گارانتی بعد از تعمیرات
  • تنظیم تجهیزات رادیویی به روی فرکانس های جدید و تغییر فرکانس های بیسیم ها بر اساس پروانه بهره برداری صادره از سوی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

کارشناس مربوطه آقای مهندس انکشافی  02166438710