250-میلیارد-ریال-اعتبار-برای-کسب-و-کارهای-خصوصی-حوزه-فاوا

۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای کسب و کارهای خصوصی فاوا

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد مطرح کرد: ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای کسب و کارهای خصوصی حوزه فاوا مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد از پرداخت تسهیلات ایجاد اشتغال و توانمندسازی نیروی انسانی در بخش ارتباطات و ادامه محتوا