شتاب توسعه پروژه فیبر نوری پس از پذیرش تعهد اپراتورها

شتاب توسعه پروژه فیبر نوری پس از پذیرش تعهد اپراتورها براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌برثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ادامه محتوا